Analiza techniczna

Analizę techniczną można krótko określić jako badanie i interpretowanie zachowań rynku, głównie na podstawie analizy wykresów oraz jako próbę przewidzenia przyszłych trendów cenowych. Kategoriami, jakie brane są pod uwagę w tej analizie, są: poziom ceny, obroty oraz, w przypadku kontraktów terminowych, liczba otwartych pozycji. Analiza techniczna skupia się wyłącznie na zachowaniu się badanych instrumentów oraz rynku, na którym są one notowane, nie uwzględnia sytuacji i danych makroekonomicznych. Taki tok rozumowania wymaga przyjęcia pewnych założeń:

  • rynek dyskontuje wszystko,
  • ceny podlegają trendom,
  • historia lubi się powtarzać.

Pierwsze założenie jest prawdopodobnie najważniejsze. Daje podstawy do istnienia analizy technicznej. W jego myśl wszystkie czynniki: gospodarcze, społeczne, polityczne, fundamentalne, psychologiczne są zawarte w cenach danych instrumentów. Samo badanie cen jest zadowalającą podstawą do podjęcia decyzji o alokacji środków. Według zwolenników analizy technicznej zbędne jest rozważanie przyczyn zmian, interesuje ich sam ruch cen.

Kolejne założenie porusza kwestie występowania trendów. Na rynkach występują trendy, a głównym celem przy przeprowadzaniu analizy jest rozpoznanie trendu we wczesnej fazie. Wysuwana jest również teza, że trendy wykazują silniejszą tendencje do kontynuacji swego biegu niż do odwrócenia. Jest to przystosowanie na potrzeby analizy pierwszej zasady Newtona. Wysuwany tutaj wniosek jest prosty - ze swoimi inwestycjami należy podążać za trendem.

Ostatnie założenie ma ścisłe powiązanie z psychologią rynków finansowych. Ceny mają skłonność do tworzenia formacji, które są bardzo do siebie podobne na przestrzeni lat. Odznaczają się powtarzalnością w historii. Patrząc w przeszłość, należy próbować zrozumieć przyszłość.

Analiza techniczna często konfrontowana jest z podejściem fundamentalnym (ocena ekonomiczno – finansowa badanego podmiotu oraz czynników społeczno – gospodarczych otoczenia). Zasadniczą różnicą miedzy dwoma koncepcjami analitycznymi jest to, że fundamentaliści badają przyczyny zachowań rynku, natomiast techników interesują same skutki (co rzeczywiście się wydarzyło). Według zwolenników analizy technicznej jest to wystarczające do przewidzenia przyszłym zmian cen, znajomość przyczyn jest niepotrzebna. Uważają oni, że cena rynkowa jest czymś w rodzaju wskaźnika uwarunkowań fundamentalnych. Analiza techniczna ma zasadniczą przewagę nad fundamentalną w tym względzie, że metody techniczne mogą być wykorzystywane do inwestowania równocześnie w wiele instrumentów notowanych na różnych rynkach, natomiast, żeby inwestować w oparciu o analizę fundamentalną trzeba dobrze poznać rynek, poświęcić dużo czasu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Kolejną przewagą analizy technicznej jest jej zdolność do bieżącego generowania sygnałów kupna i sprzedaży.