Instrumenty giełdowe

Akcje
_______________________
Akcja jest instrumentem emitowanym przez spółki akcyjne, stwierdzającym udział jej posiadacza we własności spółki. Więcej...

Prawa do akcji
_______________________
Prawa do akcji (PDA) są instrumentem finansowym dającym prawo do otrzymania akcji nowej emisji. Więcej...

Prawa poboru
_______________________
Prawo poboru daje dotychczasowym akcjonariuszom spółki pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji. Więcej...

Fundusze ETF
_______________________
Fundusze typu ETF są funduszami inwestycyjnymi, których strategia inwestycyjna generalnie polegac ma na śledzeniu zachowania określonego instrumentu finansowego. Więcej...

Certyfikaty inwestycyjne
_______________________
W świetle prawa certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi (imiennymi lub na okaziciela). Wartość certyfikatów inwestycyjnych uzależniona jest od wartości portfela inwestycyjnego funduszu. Więcej...

Obligacje
_______________________
Obligacja jest instrumentem o charakterze dłużnym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń. Więcej...

Kontrakty terminowe
_______________________
Kontrakt terminowy jest dwustronną umową, na podstawie której kupujący zobowiązuje się do nabycia (przyjęcia), zaś sprzedający do zbycia (dostarczenia), w ściśle określonym momencie w przyszłości określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego, po cenie ustalonej w momencie zawarcia transakcji. Więcej...

Opcje giełdowe
_______________________
Opcja jest instrumentem dającym posiadaczowi prawo do nabycia (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego po określonej cenie, w ustalonym dniu wykonania. Więcej...