Podatek od zysków kapitałowych

Przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych podlegają opodatkowaniu. Płaci się od nich podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że do przychodów z kapitałów pieniężnych* w szczególności zaliczamy:

  • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem odsetek od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

  • odsetki i dyskonto od papierów wartościowych,

  • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,

  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną

- opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (przychodu nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu) w wysokości 19%; z uwzględnieniem w przypadku nierezydentów postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę; w przypadku uzyskania ich na terytorium Polski podatek pobierany jest przez płatnika, oraz dochody z:

  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,

  • z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych

- które podatnicy muszą sami wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatku.

*Katalog przychodów zaliczanych do źródła „kapitały pieniężne” zawarty jest w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2012 r., poz. 3061, z późn. zm.).

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl