Zlecenia giełdowe

Rodzaje zleceń maklerskich

Zlecenie z limitem: zlecenie można składać w każdej fazie sesji. Inwestor określa, że chce kupić papiery wartościowe nie drożej lub sprzedać nie taniej, niż za podaną cenę.

Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie): zlecenie można składać w każdej fazie sesji z wyjątkiem dogrywki. Zlecenie nie posiada limitu ceny. Inwestor chce nabyć/sprzedać określoną liczbę walorów niezależnie od ceny.

Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej): zlecenie można składać w systemie notowań ciągłych : w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem, a w systemie kursu jednolitego - w fazie przed otwarciem. Zlecenie nie posiada limitu ceny. W fazie notowań ciągłych realizowane jest po najlepszej możliwej cenie zlecenia przeciwstawnego oczekującego na realizację w arkuszu zleceń. W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PCR w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PCR podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku - po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów. Jeżeli w systemie kursu jednolitego w fazie otwarcia zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane to zlecenie to (lub jego niezrealizowana część) ulega po tej fazie konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi jednolitemu.

Zlecenie z Limitem Aktywacji – zlecenia STOP: zawiera limit aktywacji zlecenia oraz limit ceny, po której zlecenie to może podlegać realizacji (zlecenie STOP Limit) albo polecenie realizacji bez określonego limitu ceny (zlecenie STOP Loss). Zlecenia STOP mogą być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy dogrywki. Ujawnienie/aktywacja zlecenia następuje, gdy kurs ostatniej transakcji danym walorem osiągnie podaną w zleceniu wysokość limitu aktywacji. W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywacji zlecenia STOP musi być wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji z danej sesji giełdowej. Limit realizacji w zleceniu STOP musi być równy lub wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź równy lub niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji tego zlecenia, chyba że zamiast limitu realizacji zlecenie STOP zawiera polecenie realizacji bez określonego limitu ceny tj. PKC (zlecenie STOP Loss). Zlecenie stop loss niesie ze sobą ryzyko realizacji zlecenia po cenach znacznie odbiegających od założonych przez inwestora, szczególnie w przypadku dużych wahań kursu i małej płynności spółek. Zlecenie stop limit może w takich warunkach w ogóle nie zostać zrealizowane.

Zlecenie PEG - zmienny limit realizacji: jego limit automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich wartość. Podczas składania zlecenia PEG możliwe jest zdefiniowania dodatkowego limitu ograniczającego możliwość zawarcia transakcji tylko do tego poziomu. W przypadku zleceń kupna dodatkowym limitem może być cena maksymalna, a w przypadku zleceń sprzedaży — minimalna. Zlecenia typu PEG, mogą być składane wyłącznie w fazie notowań ciągłych.

Oznaczenia ważności zleceń maklerskich

D (Ważne na dzień bieżący): ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę.

WDD (Ważne do oznaczonego dnia): ważne nie dłużej niż do końca dnia oznaczonego jako data ważności zlecenia, jednak nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdę.

WDA (Ważne na czas nieoznaczony): ważne nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdę.

WDC (Ważne do określonego czasu): ważne nie dłużej niż do godziny określonej w tym zleceniu, w dniu jego złożenia na giełdę, jednak nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę.

WNF (Ważne na fixing): ważne do zakończenia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia albo okresu równoważenia w dniu złożenia zlecenia na giełdę. może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, w której mogą być składane zlecenia danego rodzaju, jednak do arkusza zleceń jest dodawane w chwili rozpoczęcia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, zamknięcia albo okresu równoważenia.

WNZ (Ważne na zamknięcie): ważne do zakończenia fazy zamknięcia, w dniu w którym zostało złożone na giełdę. Może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, w której mogą być składane zlecenia danego rodzaju, jednak do arkusza zleceń jest dodawane w chwili rozpoczęcia najbliższej fazy zamknięcia.

Dodatkowe rodzaje ważności zleceń maklerskich

WIA (Wykonaj i Anuluj): zlecenie ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność. Może być złożone na giełdę wyłącznie w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki.

WLA (Wykonaj lub Anuluj): zlecenie ważne do momentu zawarcia na jego podstawie transakcji (jednej lub więcej, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym zlecenie to musi być zrealizowane w całości albo nie jest realizowane w ogóle. Może być złożone na giełdę tylko w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki.

Dodatkowe warunki realizacji zleceń maklerskich

MWW (Minimalna Wielkość Wykonania): zlecenia mogą być składane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku. Realizowane jest w całości lub częściowo, co najmniej w wielkości określonej w warunku. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na natychmiastową realizację zlecenia z warunkiem MWW co najmniej w wielkości określonej w warunku, zlecenie to traci ważność. Niezrealizowana część zlecenia z warunkiem MWW pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkości wykonania.

WUJ (Wielkość ujawniona): zlecenia mogą być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego. Wielkość ujawniona, to część wolumenu zlecenia ujawniana w arkuszu zleceń. Kolejne części zlecenia są ujawniane po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia. Nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych.