MiFID

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

MiFID jest dyrektywą europejską dotyczącą instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive) i zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę o usługach inwestycyjnych (ISD). Dyrektywa MiFID jest częścią Planu Działania Wobec Usług Finansowych (Financial Services Action Plan) Komisji Europejskiej i jest sukcesywnie wdrażana w europejskim obszarze gospodarczym od 1 listopada 2007 r.

Cele MiFID

Dyrektywa MiFID ma przede wszystkim na celu:

  •  zwiększenie ochrony Inwestorów,
  •  zwiększenie przejrzystości rynku,
  •  harmonizację rynków finansowych wewnątrz Unii Europejskiej.

Dzięki wdrożeniu MiFID, Klienci indywidualni, korporacyjni oraz instytucjonalni będą mogli dokonywać inwestycji w instrumenty finansowe wewnątrz europejskiego obszaru gospodarczego na ujednoliconych zasadach. Zwiększenie przejrzystości rynku, jak również ułatwienie dostępu do różnego rodzaju instrumentów, zwiększy konkurencyjność . Jednocześnie, dzięki dyrektywie, w związku z rozwojem ponadgranicznych możliwości inwestowania, wspierana będzie ochrona Inwestorów. MiFID nakłada na instytucje finansowe nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji Klientom. W szczególności proces doradztwa i rekomendacji co do podejmowanych decyzji inwestycyjnych będą w znacznie większym stopniu zorientowane na indywidualną sytuację i wiedzę każdego Klienta. W wyniku implementacji dyrektywy MiFID postępować będzie dalsza harmonizacja rynków finansowych, szczególnie dzięki wprowadzeniu jednolitych wymogów odnośnie do warunków dopuszczenia do działalności na rynku kapitałowym, zasad postępowania podmiotów inwestycyjnych, realizacji przez nich zleceń a także obowiązków raportowania.

Jakie korzyści Państwu - jako naszym Klientom, przynosi MiFID?

  •  Dotychczasowe informacje o produkcie zostaną podzielone na zagadnienia częściowe, aby umożliwić szybsze i bardziej dokładne ich zrozumienie.
  •  Zgodnie z założeniami dyrektywy, w przyszłości będą otrzymywać Państwo bardziej szczegółowe potwierdzenia realizowanych transakcji w znacznie krótszym czasie.
  •  Wraz z ujednoliceniem zasad rynku kapitałowego oraz wzrostem przejrzystości dostępnych rozwiązań porównanie poszczególnych ofert będzie znacznie prostsze. Spójne zasady obowiązujące dla całego obszaru Unii Europejskiej pozwolą także w pełni wykorzystać wiedzę i doświadczenie naszych wyspecjalizowanych doradców.

Od dyrektywy Unii Europejskiej do prawa krajowego

Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/39/EC MiFID została uchwalona w roku 2004 zastępując Dyrektywę o Usługach Inwestycyjnych z roku 1993.

Dyrektywa MiFID została wdrożona do polskiego prawa w następujących aktach prawnych:

  • Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
  • Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust.2. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Obszary zastosowań

Wytyczne MiFID obejmują wszystkie banki, brokerów, giełdy, doradców inwestycyjnych i większość instytucji świadczących usługi finansowe na rynku kapitałowym.

Instrumenty finansowe, do których mają zastosowanie przepisy MiFID to zbywalne papiery wartościowe (w tym akcje), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki funduszy inwestycyjnych, walutowe kontrakty terminowe typu forward, walutowe transakcje opcyjne, umowy terminowe na stopę procentową oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Rynki uregulowane i nieuregulowane

W związku z rozwojem aktywności gospodarczej powstają nowe standardy rynków regulowanych oraz wielostronnych platform obrotu (MTF). Celem MiFID jest stworzenie równouprawnienia pomiędzy giełdami a MTF. Zadaniem podmiotów działających na rynkach regulowanych oraz MTF jest, zgodnie z zasadą najlepszej realizacji zleceń, wybranie najbardziej odpowiedniego miejsca zrealizowania transakcji (na podstawie stałych kryteriów, np. ceny instrumentu, kosztów).

Profil Klienta

Aby określić Państwa profil ryzyka, zgodnie z zaleceniami MiFID, będziemy w przyszłości dokonywać bardziej szczegółowej analizy w oparciu o informacje dotyczące Państwa preferencji oraz przynależności do zdefiniowanych w dyrektywie grup inwestorów. Będziemy także, wspólnie z Państwem, na podstawie określonych w dyrektywie wytycznych, sprawdzać odpowiedniość zaproponowanych Państwu rozwiązań inwestycyjnych.

Klasyfikacja Klientów

MiFID nałożył na instytucje finansowe obowiązek klasyfikacji Klientów do jednej z trzech kategorii: detalicznych, profesjonalnych i uznanych kontrahentów. W zależności od kategorii, do której zostaniecie Państwo zakwalifikowani, różny będzie zakres przekazywanej Państwu informacji na temat produktów i ryzyk z nimi związanych. Poszczególne grupy Klientów będą, zgodnie z dyrektywą MiFID, objęte zróżnicowanym poziomem ochrony. W zależności od własnego przekonania co do przynależności do konkretnej grupy Klientów, będziecie Państwo mieli prawo ubiegania się o zmianę kategorii.

Najlepsze możliwe wykonanie

Zgodnie z dyrektywą MiFID wykonanie transakcji będzie miało miejsce z uwzględnieniem różnego rodzaju zmiennych: ceny, ilości, kosztów i czasu realizacji. Deutsche Bank, jako globalna instytucja finansowa, specjalizująca się w ofercie z zakresu rozwiązań inwestycyjnych, dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty charakteryzowały się najwyższym poziomem dbałości w każdej z powyższych kategorii.

Niniejszy materiał służy celom informacyjnym i ma charakter ogólny. Prawo do zmian jest zastrzeżone. Dane zawarte w niniejszym materiale służą jedynie wstępnemu zobrazowaniu zasad dyrektywy MiFID i nie mogą być w żadnym razie traktowane jako pełna i przekrojowa informacja dotycząca dyrektywy oraz wynikających z niej zobowiązań banku.

Broszura MiFID

Grupa Deutsche Bank spełnia wymogi dyrektywy MiFID - list

Broszura informacyjna DB Securities S.A.