Reklamacje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji:

 
1.     Reklamacją jest wystąpienie skierowane do Deutsche Bank Polska SA, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez Bank, w formie i w sposób określony poniżej.
2.     Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank mogą być składane:
a)    pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska SA: Biuro Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.
b)    pisemnie lub ustnie do protokołu - w każdym Oddziale Banku:
c)    telefonicznie – pod numerem infolinii 801 18 18 18, a dla dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy:+48 12 625 80 00,
d)    elektronicznie – poprzez formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.deutschebank.pl w zakładce „kontakt”,
3.     Proces rozpatrywania reklamacji przez Bank cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
4.     Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi na reklamacje przed jego upływem.
5.     W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank poinformuje Klienta o:
- przyczynie opóźnienia
- okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
- przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6.     Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko / nazwę firmy, numer reklamowanej umowy lub rachunku, PESEL/REGON, szczegółowy opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Istotne jest, by w przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości dotyczących usług świadczonych przez Bank reklamacja została złożona możliwie niezwłocznie.
7.     O wyniku postępowania reklamacyjnego Bank powiadomi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną .
8.     Od decyzji Banku, nieuznającej zasadności reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany w pkt 2 powyżej. Bank dokonuje wówczas powtórnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przez Bank, Klientowi przysługuje m. in. prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego [1], Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich, prawo złożenia zapisu na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi, tj. Deutsche Bank Polska S.A. do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Banku lub sądu, w którego okręgu znajduje się Oddział Banku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego Oddziału lub sądu miejsca wykonania umowy.
9.     Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Deutsche Bank Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.


[1] Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku